top of page

Privacy Policy

Deze Privacy Policy omschrijft welke persoonsgegevens wij van u verwerken, op welke basis wij deze verwerken en waarom we deze verwerken. Tot slot informeren wij u over de beveiligingsmaatregelen die wij nemen teneinde uw persoonsgegevens te beschermen.

Wie contacteren in geval van vragen? 
 

2THACT BV met maatschappelijke zetel te 8000 Brugge, Gentpoortstraat 45 en ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0652923727 is de verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens in de database van 2THACT. 2THACT verklaart dat zij als verantwoordelijke voor de verwerking de Belgische privacywetgeving naleeft, evenals de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming vanaf haar inwerkingtreding.

Wanneer u ons uw persoonsgegevens overmaakt, gaat u ermee akkoord dat deze zullen worden verwerkt in de databank van 2THACT. Wij dragen de grootste zorg voor uw persoonsgegevens en verbinden ons ertoe om alle geldende Belgische wettelijke regels hieromtrent, zoals de wet van 8 december 1992, te respecteren.

Wat zijn persoonsgegevens? 
 

De Verordening Algemene Gegevensbescherming definieert een persoonsgegeven als volgt :

alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon; als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of van een of meer elementen die kenmerkend zijn.

Indien deze Privacy Policy naar persoonsgegevens verwijst, wordt verwezen naar deze definitie uit de Verordening.

Er worden geen bijzondere categorieën van persoonsgegevens verwerkt. Onder verwerking van bijzondere categorieën van persoonsgegevens wordt verstaan :Verwerking van persoonsgegevens waaruit ras of etnische afkomst, politieke opvattingen, religieuze of levensbeschouwelijke overtuigingen, of het lidmaatschap van een vakbond blijken, en verwerking van genetische gegevens, biometrische gegevens met het oog op de unieke identificatie van een persoon, of gegevens over gezondheid, of gegevens met betrekking tot iemands seksueel gedrag of seksuele gerichtheid.

Welke persoonsgegevens worden verwerkt? 

2THACT verzamelt en verwerkt verschillende persoonsgegevens van u als kandidaat of contact. Het gaat over de volgende persoonsgegevens :

 • E-mailadres en telefoonnummer

 • Naam en voornaam

 • Postcode en plaats

 • Professionele titel/kennisdomein

 • CV (indien van toepassing)

 • Detailgegevens over je carrière en je professionele verwachtingen

 

 

Waarom worden deze persoonsgegevens verwerkt en welke is de rechtsgrond voor de verwerking?

De door u via onze website of bij een inschrijving op één van onze vestigingen meegedeelde persoonsgegevens, worden bewaard voor de uitvoering van onze HR-dienstverlening, waaronder werving & selectie en loopbaanbegeleiding.

Uw persoonsgegevens worden verzameld om je selectiecriteria voor jobs te bewaren en je op basis hiervan op de hoogte te brengen van mogelijk interessante posities en deze persoonlijk te bespreken met u.

Duur van de verwerking 


Alle persoonsgegevens worden bewaard voor een periode die noodzakelijk is om onze diensten te leveren. Uw persoonsgegevens worden in ieder geval bijgehouden conform de specifieke wetgeving, alsook de specifieke verjaringstermijnen die ons verplichten uw persoonsgegevens langer bij te houden.

Wat zijn uw rechten als kandidaat? 

Recht op toegang en inzage

U heeft het recht om op elk moment gratis kennis te nemen van uw persoonsgegevens, alsook van het gebruik dat wij van uw persoonsgegevens maken conform de bepalingen die gelden in de sector.

Recht op verbetering, verwijdering en beperking

U bent vrij om uw persoonsgegevens al dan niet mee te delen aan ons. Daarnaast hebt u steeds het recht om ons te verzoeken uw persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen of te verwijderen.

U mag eveneens vragen om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken.

Recht van verzet

U beschikt eveneens over een recht van verzet tegen de verwerking van uw persoonsgegevens om ernstige en legitieme redenen.

Je kan je echter niet verzetten tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de contractuele verplichtingen.

Recht van gegevensoverdracht

U beschikt over het recht om uw persoonsgegevens die door ons verwerkt worden in gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen en/of aan andere verantwoordelijken over te dragen en dit conform de bepalingen die gelden in de sector.
 

Recht van intrekking van de toestemming

Voor zover de verwerking gebaseerd is op uw voorafgaande toestemming, beschikt u over het recht om die toestemming in te trekken.

 

Automatische beslissingen en profiling

De verwerking van uw persoonsgegevens omvat geen profiling en u zult door ons evenmin aan geautomatiseerde beslissingen worden onderworpen.

Uitoefening van uw rechten

U kunt uw rechten uitoefenen door contact op te nemen met 2THACT via info@2THACT.be of 050/79.13.22 t.a.v. mevr. Sara Lambrechts, zaakvoerster.
 

Klachten

U hebt het recht een klacht in te dienen bij de Belgische Privacycommissie: Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, Tel +32 (0)2 274 48 00, Fax +32 (0)2 274 48 35, e-mail: commission@privacycommission.be. Dit laat een voorziening voor een burgerlijke rechtbank onverlet.

Indien u schade zou lijden als gevolg van de verwerking van uw persoonsgegevens, kunt u een vordering tot schadevergoeding instellen.

U heeft het recht om op elk moment gratis kennis te nemen van jouw persoonsgegevens en de vraag te stellen om deze te verwijderen.

Doorgifte aan derden 

Uw persoonsgegevens worden strikt vertrouwelijk gehouden en worden in geen geval meegedeeld aan derden of gebruikt voor doeleinden van direct marketing. 

Bepaalde van de persoonsgegevens die wij van u verwerken, kunnen worden doorgegeven aan derden indien dit met u persoonlijk besproken werd én dit in kader van een specifieke opdracht of van vacature. Dit met uitzondering van onze partner BKV, met wie wij in kader van specifieke offertevragen of kandidatuur voor een vacature bij BKV gegevens afstemmen. Hierbij gebruiken zij deze informatie enkel voor het opgegeven en besproken doeleinde.  Het betreft de volgende gegevens :
 

 • Uw CV, referenties en motivatiebrief kunnen worden doorgegeven aan gebruikers/klanten van 2THACT GCV (BE0652923727), om een sollicitatietraject aan te vatten.

 • Uw naam, voornaam, adres, kunnen worden doorgegeven aan de klant voor de aanmaak van een arbeidsovereenkomst.

Uw persoonsgegevens zullen niet verkocht, noch verhuurd, verdeeld of anderszins commercieel ter beschikking gesteld worden aan derden, behalve zoals bovenstaand beschreven.

Veiligheid en vertrouwelijkheid 

Wij hebben veiligheidsmaatregelen ontwikkeld die aangepast zijn op technisch en organisatorisch vlak, om de vernietiging, het verlies, de vervalsing, de wijziging, de toegang door onbevoegden of de kennisgeving per vergissing aan derden van verzamelde persoonsgegevens te vermijden alsook elke andere niet toegestane verwerking van deze gegevens.

 • Technische maatregelen

  • Gebruik van virusscans, firewalls, ….

  • Gebruik van een beveiligde server

  • Wachtwoorden die regelmatig worden aangepast

  • Geen onbeveiligde harde schijven

  • Toegangsbeveiliging tot gegevens

  • Encryptie van gegevens

  • Geen onbeveiligde back-ups

  • Werken op beveiligde harde schijven

 • Organisatorische maatregelen

  • Welbepaalde personen hebben toegang

  • Procedure voor incidentenbeheer

  • Policy naar werknemers & medewerkers

  • Opleiding voor werknemers & medewerkers

  • Vertrouwelijkheidsclausules

In geen geval kunnen wij aansprakelijk worden geacht voor enige directe of indirecte, schade die voortvloeit uit een foutief of onrechtmatig gebruik door een derde van de persoonsgegevens.

Toepasselijk recht en bevoegdheidsbeding

Deze Privacy Policy wordt beheerst, geïnterpreteerd en uitgevoerd in overeenstemming met het Belgische recht, dat exclusief van toepassing is bij elk eventueel geschil.

De Nederlandstalige rechtbanken van Brussel zijn exclusief bevoegd om te oordelen over elk geschil dat zou kunnen voortvloeien uit de interpretatie of de uitvoering van deze Privacy Policy.

 

Aanvaarding

Door de Website te bezoeken en/of door deze optie aan te vinken, aanvaard u alle bepalingen van deze Privacy Policy en stemt u ermee in dat wij jouw persoonsgegevens verzamelen en verwerken in overeenstemming met deze Privacy Policy.

bottom of page